Uitnodiging jaarvergadering

                                           Heerlerbaan, maart 2019

 UITNODIGING

 Beste leden en ouders/verzorgers,

Hierbij nodig ik jullie, namens het bestuur van s.v. Marathon uit, tot het bijwonen van de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 10 april 2019 in gemeenschapshuis “de Caumerbron”, Corisbergweg 197, Heerlerbaan.

Graag aanmelden per mail info@svmarathon.nl

Onderstaande agenda willen wij graag met jullie delen waarbij we willen opmerken dat er nog steeds gebrek is aan bestuurlijke leiding.

Aanvang 19.30 uur
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering d.d. 11 april 2018
 3. Ingekomen stukken aangaande de ledenvergadering
 4. Jaarverslag secretaris 2018
 5. Jaarverslag penningmeester 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie 2018
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 8. Begroting 2019
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en weer herkiesbaar:
Marianne Derks

 1. Mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Met sportieve groet,

namens bestuur s.v. Marathon
Monique Roelofs, secretaris