Contributie

Contributie betaling per september 2023
Per ingang van 1 september 2023 gaan we volgens het nieuwe contributiestelsel met 10-maandelijkse betaling starten.
Dit geschiedt automatisch middels een machtiging. Het bankrekeningnummer is:
NL05 RABO 0148440908  t.n.v. SV Marathon
In de maanden juli en augustus zal dan geen contributie geind worden.

LES CONTRIBUTIE obv 10x/jaar
Ouder & Kind gym € 17,00
Nijntje beweegdiploma/Kleutergym € 17,00
Meisjes instap € 17,00
Meisjes 1 € 17,00
Meisjes 2 € 18,75
Meisjes 3 € 20,50
Jongens-turnen € 20,50
Bodytraining € 17,00
Gym 60+ € 17,00
Selectie 2x/week Zo+Ma € 47,50
Selectie 2x/week Zo+Do € 44,00
Selectie 3x/week € 61,50

Bij het niet nakomen van de contributieverplichting zal de achterstallige contributie automatisch de daaropvolgende maand opnieuw worden geïnd. Indien dit twee achtereenvolgende maanden gebeurt wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien daarna binnen 4 weken de achterstand nog niet betaald is, dan zal dit royement tot gevolg hebben, waarbij de achterstallige contributie alsnog dient te worden voldaan.

Het niet bijwonen van één of meerdere lessen is niet van invloed op de verplichting tot het betalen van de volledige, geldende contributie. Alleen indien op medische indicatie gedurende een langere aaneengesloten periode geen lessen kunnen worden gevolgd, kan na overleg met en akkoordbevinding van het bestuur of haar gevolmachtigde, eventueel van deze regel worden afgeweken. Hierbij zal de bondscontributie wél doorbetaald moeten worden.


De vereniging werkt mee aan het minimabeleid van de gemeente Heerlen. U kunt HIER zien wat voor u de mogelijkheden zijn.

Inschrijfgeld (verplicht)
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is éénmalig verschuldigd bij inschrijving als lid.
Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie verrekend. Bij her- inschrijving als lid (dus na eerdere opzegging) is weer inschrijfgeld verschuldigd.

Bondscontributie
Ieder lid van de vereniging is automatisch ook lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond) De bondscontributie is opgenomen in de maandelijkse contributie.

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen van naam, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, etc. dient u door te geven aan de ledenadministratie:
Gitta Voigt
Email: gittav.svmarathon@gmail.com
Tel.nr. 06 – 52835940

Beëindiging lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet dit vóór de 1e van de maand, telefonische of via e-mail doorgegeven te worden aan onze ledenadministratie. Bij opzegging in de loop van de maand is over deze maand alsnog contributie verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk telefonische of via e-mail aan onze ledenadministratie:
Gitta Voigt
Email: gittav.svmarathon@gmail.com
Tel.nr. 06 – 52835940