Huishoudelijk regelement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. SPORTVERENIGING ‘MARATHON’ TE
HEERLERBAAN, OPGERICHT 22 DECEMBER 1947

ARTIKEL 1

Met wat in de statuten staat aangeduid als bestuur wordt bedoeld het verenigingsbestuur. Daar waar “HIJ” als natuurlijk persoon wordt bedoeld dient ingeval van een “ZIJ” dit als gelijkwaardig te worden aangemerkt.

ARTIKEL 2

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden). De functie van secretaris en penningmeester kan niet door één persoon worden waargenomen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur der vereniging. Het dagelijks bestuur kan in voorkomende bijzondere gevallen zelfstandig optreden. Deze besluiten worden zo nodig in de volgende bestuursvergadering bekrachtigd. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering en hebben zitting gedurende drie jaar. Jaarlijks treedt een derde van hen af, volgens bij loting opgemaakt rooster. Deze personen kunnen zich tevens weer herkiesbaar stellen. De functies worden onderling verdeeld op een bestuursvergadering. De voorzitter wordt gekozen door de algemene Ledenvergadering. De voorzitter treedt samen met de secretaris namens het bestuur op in en buiten rechten. De voorzitter leidt de werkzaamheden van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak en bevoegdheden overgenomen door de vice- voorzitter. De voorzitter deelt de secretaris tijdig mee indien een bestuursvergadering moet worden geconvoceerd. De voorzitter heeft het recht om op de algemene vergaderingen de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent, dat het punt in behandeling voldoende is toegelicht. Indien de voorzitter het wenselijk acht, wordt over voorstellen in de algemene vergadering schriftelijk gestemd. Bij geschillen over al of niet geldigheid van een uitgebrachte stem op de algemene vergadering, beslist de voorzitter.

ARTIKEL 3

De secretaris is lid van het dagelijks bestuur en treedt samen met de voorzitter op namens het bestuur in en buiten rechten. Hij brengt alle ingekomen stukken ter kennis van het bestuur. Hij verzorgt alle correspondentie namens het bestuur. Hij verzorgt alle officiële mededelingen aan de vereniging. In opdracht van de voorzitter verzendt hij tijdig uitnodigingen voor vergaderingen. Hij draagt zorg voor de juiste notulering van alle bestuurs- en ledenvergaderingen. Dit laatste kan ook door een notulist uit het bestuur geschieden. Hij beheert het archief, hij houdt een ledenlijst en een inventarisstaat van eigendommen der vereniging nauwkeurig bij en brengt op de jaarvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris heeft recht op een vergoeding uit de verenigingskas voor de door hem gemaakte porto- telefoon- en reiskosten, alsmede alle andere kosten door hem in zijn functie gemaakt in het belang der vereniging.

ARTIKEL 4

De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur. De penningmeester voert het financieel beheer. De penningmeester is voor zijn financieel beheer verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. De penningmeester verricht de uitgaven en int de inkomsten der vereniging. De penningmeester stelt samen met het dagelijks bestuur de begroting voor het komende jaar op. Behalve aan zichzelf voor kleine kosten, doet de penningmeester geen betaling dan op grond van en onder overlegging van een behoorlijk bewijsstuk. Indien de penningmeester zich niet kan verenigen met een ingediende declaratie, vraagt hij – alvorens tot uitbetaling hiervan over te gaan goedkeuring aan het bestuur. Aan het einde van het jaar maakt de penningmeester een balans van de inkomsten en uitgaven op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. Eén keer per jaar, voor de algemene jaarvergadering, roept hij de door de algemene vergadering aangewezen kascontrolecommissie op, voor een controle op de kasmiddelen en bescheiden. De penningmeester heeft recht op een vergoeding uit de verenigingskas voor porto-, telefoon- en reiskosten, door hem gemaakt in het belang der vereniging.

ARTIKEL 5

De kascontrolecommissie bestaat uit een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid en uit twee leden, te benoemen door of uit de algemene vergadering. Alle bescheiden en boeken op het geldelijk beheer betrekking hebbende alsmede de kas zijn ten allen tijde ter inzage van de kascontrolecommissie en worden op aanvraag van het bestuurslid, lid van de commissie, ter hand gesteld. Op de jaarvergadering brengt de kascontrolecommissie verslag uit over haar bevindingen.

ARTIKEL 6

De geestelijk adviseur kan op alle vergaderingen worden uitgenodigd en aldaar zijn advies uitbrengen.

ARTIKEL 7

Door de algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur aan personen, die zich verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt, de titel van beschermheer/beschermvrouw, ere- voorzitter of bijzonder lid van verdienste der vereniging worden verleend. Zij hebben toegang tot alle vergaderingen, waarbij zij een adviserende stem hebben.

ARTIKEL 8

De leiders en leidsters moeten zoveel mogelijk gediplomeerd zijn. Zij zijn met de leiding der oefeningen belast en voor de goede gang aansprakelijk. De leiding draagt verantwoording aan het bestuur. Zij worden door het bestuur benoemd en ontslagen. Door het bestuur kunnen hulpleidsters en -leiders worden benoemd.

ARTIKEL 9

Buitengewone ledenvergaderingen zullen worden gehouden, indien zulks door het bestuur nodig wordt geacht of door 25 van de stemgerechtigde leden.

ARTIKEL 10

Het verzoek tot het houden van een buitengewone algemene ledenvergadering moet onder opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk worden gericht tot het bestuur, hetwelk daarna voldoet binnen vier weken. Deze algemene ledenvergaderingen worden uitgeschreven ten dage en ter plaatse door het bestuur te bepalen. De agenda van deze vergaderingen worden tenminste veertien dagen van tevoren bekend gemaakt op een wijze door het bestuur te bepalen.

ARTIKEL 11

Alle verkiezingen geschieden door kandidaatsstelling en zo nodig door stemming en herstemming. Iedere kandidaatsstelling moet schriftelijk geschieden door tenminste twintig leden ondersteund en voor het begin van de vergadering ter kennis aan het bestuur worden gebracht.

ARTIKEL 12

De technische leiding vergadert in beginsel één keer per kwartaal met het bestuur of een delegatie daarvan.

ARTIKEL 13

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De voorzitter benoemt bij stemming over personen een stembureau uit drie leden. Na het invullen van de stembiljetten worden deze bij het stembureau ingeleverd. Bij geschillen over de al of niet geldigheid van een stem, beslist de voorzitter. Benoemingen en besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 14

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

ARTIKEL 15

  1. a) In buitengewone gevallen kunnen leden op schriftelijke aanvraag door het bestuur geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het betalen van contributie.
  2. b) Onder leden met stemrecht kan ook worden verstaan steunende leden, die een vaste bijdrage per jaar betalen. Deze bijdrage wordt vastgesteld op een ledenvergadering.

ARTIKEL 16

Beschermheer, ere- voorzitter, leden van verdienste en bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

ARTIKEL 17

Bestuursleden die volgens het bestuur of de algemene vergadering niet genoeg belangstelling tonen, of de hen opgedragen taak niet naar behoren vervullen, of op humanitaire gronden schade doen aan het doel der vereniging, kunnen van hun functie ontheven worden.

ARTIKEL 18

De contributie wordt jaarlijks op de algemene jaarvergadering vastgesteld.

Artikel 19

De vereniging hanteert een Zero Tolerance beleid wat betreft fysiek geweld. Bij fysiek geweld volgt er een schorsing van minimaal 3 maanden met behoud van de plichten (voldoen aan de contributie) en vervallen de rechten (trainingen, wedstrijden, activiteiten, zomerkamp) Over de duur van de schorsing beslist het bestuur.

ARTIKEL 20

In alle gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt te Heerlerbaan, 25 november 1996 en bijgesteld in augustus 2015

De Voorzitter,
De Secretaris,
De Penningmeester,